CFGM ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC INTERACTIU

Títol: Tècnic/a d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al producte gràfic interactiu
Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual
Total hores cicle: 1.600
Total hores mòduls impartits en el centre: 1.400    
Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers (FCT): 200    
2 cursos acadèmics

 

Perfil professional / Competència general

 • Col·laborar en les diferents fases del procés d'elaboració de productes gràfics en suport web conforme a les pautes estilístiques i tècniques del projecte.
 • Interpretar adequadament la informació projectual que se li subministri i dur a terme les indicacions tècniques i artístiques corresponents.
 • Realitzar elements gràfics de comunicació en suport web d’acord amb les especificacions tècniques i estilístiques rebudes.
 • Seleccionar, adequar, organitzar, distribuir i emmagatzemar la informació tècnica necessària per a la realització d'elements puntuals de projectes gràfics interactius.
 • Saber executar, normalitzar i comptabilitzar la informació tècnica i, si escau, els fitxers informàtics necessaris per a la correcta realització de productes gràfics interactius.
 • Conèixer la legislació i la normativa bàsica que regula el disseny i la realització de productes de comunicació gràfica interactiva així com la referida a la seguretat i prevenció de riscos laborals.

Perfil professional / Competències professionals

 • Manejar els equips informàtics i dominar els programes específics que intervenen en el procés d'edició web, tant en l'elaboració de llocs com en la producció dels elements que el componen.
 • Manejar programes d'edició web així com aplicacions que permetin la configuració i tractament dels elements multimèdia.
 • Conèixer el procés d'edició i els llenguatges de programació en què es basa la producció i l’edició de productes gràfics de comunicació web.
 • • Realitzar i editar elements gràfics multimèdia de llocs web d'acord als estàndards d'usabilitat i accessibilitat actuals.
 • Conèixer els processos de realització i edició web i utilitzar amb destresa les eines que permetin l'optimització de la seva tasca professional.
 • Comprendre, interpretar i dur a terme les indicacions tècniques per a la realització de projectes gràfics per a la Xarxa
 • Utilitzar amb destresa programes d'edició web i aplicacions relacionades amb el tractament de text, dibuixos i imatges.
 • Saber organitzar, distribuir i emmagatzemar la informació subministrada i generada en el desenvolupament d'un projecte de producte gràfic interactiu.
 • Interpretar amb rigor i sensibilitat la informació projectual que se li subministri, ja sigui gràfica, escrita o oral, referent als processos de realització i edició d'elements web.
 • Comprendre les diferents fases del procés de creació i edició web i col·laborar en els procediments de realització d'acord amb les indicacions del projecte.
 • Detectar problemes, col·laborar en les tasques de control de qualitat i realitzar els ajustos corresponents a les diferents fases del procés de realització de productes interactius.
 • Conèixer amb detall les especificacions tècniques dels materials i dels equips utilitzats i organitzar les mesures de manteniment periòdic preventiu dels mateixos.
 • Conèixer i aplicar la normativa que regula la comunicació i la producció gràfica en suport web així com les mesures de prevenció i de protecció en l'entorn de treball.
 • Comprendre i utilitzar correctament el vocabulari i els conceptes específics utilitzats en el camp del disseny i l'edició web.

Mòduls Assistència al producte gràfic interactiu

Mòduls formatius Hores Unitats formatives Hores
Anglès tècnic 66 Anglès tècnic 66
Dibuix artístic 99 UF1 Color. Iniciació 33
UF2 Forma: Anàlisi; estructura; representació. Iniciació 66
Dibuix tècnic 66 UF1 Anàlisi; estructura i representació de la forma: Geometria plana. Iniciació 33
UF2 Anàlisi; estructura i representació de la forma: Geometria descriptiva. Iniciació 33
Fonaments de disseny gràfic 99 UF1 Comunicació visual i disseny. Semiòtica del disseny gràfic. Iniciació 33
UF2 Disseny gràfic. Àmbits i tipologies. Indústria gràfica. Iniciació 33
UF3 Projecte de disseny gràfic en suport imprès i en suport web. Procés projectual i metodologia. Creativitat. Iniciació 33
Formació i orientació laboral 66 UF1 Marc legal de les arts plàstiques i el disseny: Les propietats especials. Iniciació 22
UF2 Incorporació al treball: El procés de cerca de feina. Iniciació 22
UF3. Empresa i iniciativa emprenedora: El treball per compte propi. Iniciació 22
Història del disseny gràfic 66 UF1 Comunicació visual i les seves manifestacions: El disseny gràfic 15
UF2. Història del disseny gràfic: Antecedents; evolució i actualitat 51
Mitjans informàtics 99 UF1 Introducció als mitjans informàtics 15
UF2 Introducció a la imatge bitmap 19
UF3 Introducció a la imatge vectorial 20
UF4 Introducció a la composició i l’autoedició 45
Tipografia 99 UF1 Evolució històrica de la tipografia. Iniciació 20
UF2 Signe tipogràfic. Iniciació 35
UF3 Aplicació tipogràfica. Iniciació 44
Volum 99 UF1 Espai. Iniciació 33
UF2 Forma: Anàlisi; estructura; representació. Iniciació 66
Projectes 33 UF1 Projectes. Iniciació 33
Obra final 66 UF1 Obra final 66
Edició web 271 UF1 Introducció a la xarxa 15
UF 2 Llenguatges de programació. Codi Font 66
UF3 Estructura i disseny web 99
UF4 Publicació a la xarxa 25
UF5 Aplicacions noves i recursos 66
Multimèdia 271 UF1 Introducció al multimèdia 18
UF2 Imatge 54
UF3 Vídeo 54
UF4 So 49
UF5 Animació 54
UF6 Entorns multimèdia i integració de continguts 42
Fase de pràctiques en empreses; estudis o tallers (FCT) 200

 

Convalidació de mòduls entre cicles LOE

Mòduls superats en cicles formatius de grau superior família CGiA (LOE) Mòduls que es convaliden del CFGM APGi (LOE)
Fonaments del disseny gràfic. (Cicles: Gràfica impresa i Gràfica publicitària) Fonaments del disseny gràfic
Història de la imatge gràfica. (Cicles: Gràfica impresa) Història del disseny gràfic
Mitjans informàtics Mitjans informàtics
Llenguatge i tecnologia audiovisual. (Cicle: Gràfica interactiva i Gràfica audiovisual) Multimèdia
Recursos gràfics i tipogràfics. (Cicle: Gràfica interactiva i Gràfica audiovisual) Tipografia

Mòduls superats en cicles formatius de grau mitjà família CGiA (LOE) Mòduls que es convaliden del CFGM APGi (LOE)
Fonaments del disseny gràfic Fonaments del disseny gràfic
Història del disseny gràfic Història del disseny gràfic
Mitjans informàtics Mitjans informàtics
Tipografia Tipografia

Convalidació de mòduls havent cursat cicles LOGSE

Mòduls superats en cicles formatius de grau superior de la família Disseny gràfic (LOGSE) Mòduls que es convaliden del CFGM APGi (LOE)
Disseny gràfic assistit per ordinador. (Cicle: Il·lustració) Mitjans informàtics
Història de la imatge gràfica. (Cicle: Gràfica publicitària i Il·lustració) Història del disseny gràfic
Mitjans informàtics. (Cicle: Gràfica publicitària) Mitjans informàtics

 

Mòduls superats en els cicles formatius de grau mitjà de la família Disseny gràfic (LOGSE) Mòduls que es convaliden del CFGM APGi (LOE)
Disseny gràfic assistit per ordinador. (Cicle: Art final de disseny gràfic) Mitjans informàtics
Fonaments de disseny gràfic (Cicle: Autoedició) Fonaments de disseny gràfic.

Convalidació de matèries de batxillerat havent cursat cicles LOE

Mòduls formatius superats en el cicle Assistència al producte gràfic imprès (LOE) Matèria de batxillerat que es convalida
Fonaments de disseny gràfic Disseny
Multimèdia Cultura audiovisual

Convalidació de FOL

El mòdul de Formació i Orientació Laboral de qualsevol títol d'Arts Plàstiques i Disseny es podrà convalidar sempre que s'hagi superat en un cicle formatiu d'Arts plàstiques i disseny d'igual o superior nivell acadèmic a què es vol cursar.

Mòduls que poden ser objecte d’exempció per correspondència amb la pràctica laboral

 • Edició web.
 • Formació i orientació laboral.
 • Mitjans informàtics.
 • Multimèdia.

Objectius generals del cicle formatiu

 • Utilitzar amb destresa els sistemes informàtics i programes d'edició de continguts web i multimèdia així com les eines adequades per a l'edició, la gestió i el manteniment web.
 • Resoldre artística i tècnicament els continguts gràfics i multimèdia dissenyats en un projecte de lloc web.
 • Identificar les necessitats tècniques, materials i gràfiques plantejades en un projecte de producte gràfic interactiu per a la xarxa per tal d'optimitzar i rendibilitzar el procés de treball.
 • Conèixer el procés de realització del producte gràfic interactiu, els condicionaments específics de cada etapa i les tècniques de control de qualitat corresponents.
 • Tenir la capacitat  de valorar els recursos tècnics, materials i gràfics més adequats per a la realització d'elements multimèdia.
 • Interpretar amb rigor i sensibilitat artístico-plàstica el brífing o la informació projectual que se li subministri, ja sigui gràfica, escrita o oral, referent als diferents processos de treball de l'especialitat.
 • Utilitzar amb precisió els diversos dispositius per a la producció dels elements multimèdia dissenyats en un projecte web i aplicar les verificacions necessàries d'accessibilitat i de compliment dels estàndards de llocs web.
 • Conèixer amb detall les especificacions tècniques dels materials i dels equips utilitzats, verificant les mesures de manteniment dels mateixos i organitzant la informació generada en cada projecte.
 • Conèixer, aplicar i adaptar-se al marc legal, econòmic i organitzatiu que regula i condiciona l'activitat professional.
 • Aplicar les mesures de seguretat i higiene necessàries en l'activitat professional i les mesures preventives necessàries perquè els processos duts a terme no incideixin negativament en la salut.
 • Realitzar el control de qualitat en els processos de producció i edició i garantir la qualitat tècnica dels elements gràfics realitzats.
 • Buscar, seleccionar i utilitzar fonts d'informació i formació contínua relacionats amb l'exercici professional.

Accés al cicle formatiu

Graduat/da en ESO o equivalent, o superant la prova d’accés comuna si tens 17 anys o els compleixes l’any que faràs la prova.
Més la prova d’accés específica d’educació visual i plàstica.