CFGM Reproduccions artístiques en fusta

Títol: Tècnic/a d’Arts Plàstiques i Disseny en Reproduccions artístiques en fusta
Família professional: Escultura
Total hores cicle: 1.600
Total hores mòduls impartits en el centre: 1.500    
Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers: 115 h   
2 cursos acadèmics
 
 

Què estudiaràs?

Mòduls Hores Unitats formatives Hores
Dibuix artístic 99 UF 1. Llum i color. Iniciació conceptual i tècnica 33
UF 2. Dibuix: anàlisi; estructura i representació bidimensional. Iniciació conceptual i tècnica 66
Dibuix tècnic 66 UF 1. Anàlisi; estructura i representació tècnica de la forma: Iniciació a la geometria plana 33
UF 2. Anàlisi; estructura i representació tècnica de la forma: Iniciació a la geometria descriptiva 33
Volum 99 UF 1. Introducció al concepte d’espai tridimensional 33
UF 2. La forma volumètrica: Iniciació a l’anàlisi; estructura i representació tridimensional 66
Historia de l’art i de l’escultura 66 UF 1. Iniciació a la història de l’art i als conceptes artístics 22
UF 2. Evolució de les arts de la prehistòria a la modernitat 22
UF 3. Història de l’art i l’escultura del segle XIX al segle XXI 22
Formació i orientació laboral 66 UF 1. Marc legal de les arts plàstiques i el disseny. Iniciació 22
UF 2. Incorporació al treball. Iniciació 22
UF 3. Empresa i iniciativa emprenedora. Iniciació 22
Anglès tècnic 66 UF 1. Anglès tècnic 66
Mitjans informàtics 33 UF 1. Iniciació als mitjans informàtics 33
Materials i tecnologia de la fusta 66 UF 1. Materials. La fusta i els seus derivats 33
UF 2. Processos per a la transformació de la fusta 33
Taller de reproduccions en fusta 858 UF 1. Introducció. Materials i eines 33
UF 2. Treball amb eines manuals 165
UF 3. Mecanitzat amb màquines portàtils i convencionals 165
UF 4. Planificació; processos i procediments de reproduccions artístiques en fusta 165
UF 5. Desenvolupament; aplicació i realització de reproduccions artístiques en fusta 165
UF 6. Execució i presentació de reproduccions en fusta 165
Obra final 66 UF 1. Obra final 66
Fase de formació pràctica 115
Suma 1600 1600

De què treballaràs?

 • Operacions generals i auxiliars relacionades amb la fabricació de mobiliari.
 • Selecció del procediment, la tècnica i els materials més adients per a la realització d’un projecte.
 • Muntatge i acabat de peces.
 • Obres pròpies.
 • Aplicació de pàtines i revestiments per a l’acabat de les peces.
 • Manteniment de l’equipament tècnic.

On treballaràs?

En empreses o tallers relacionats amb:

 • Realització de mobles i objectes de fusta i altres materials.
 • Reproducció o recreació d’objectes escultòrics.
 • Ornamentació, manteniment i rehabilitació del mobiliari.
 • Decorats de caràcter efímer i instal·lacions escenogràfiques.
 • Joguines de tipologia variada i elements per a la faràndula i l’animació popular.
 • Objectes ornamentals d’ús quotidià: regals d’empresa, plaques commemoratives i altres.
 • Elements modulars per a ornamentació.
 • Maquetes i prototips per a l’arquitectura, l’urbanisme, la indústria, la publicitat i el disseny.
 • Conservació i restauració del patrimoni artístic.

Capacitats clau: Competències personals i socials

Són capacitats associades a conductes individuals i enteses com a transversals per afectar diferents llocs de treball i són transferibles a noves situacions. El desenvolupament d'aquestes capacitats com a: la d'autonomia, d'iniciativa, de relació interpersonal, de responsabilitat, de resolució de problemes, de treball de forma autònoma, de treball en equip i d'organització del treball, es relacionen d'una forma causal amb l'èxit en el lloc de treball.
L'equip docent potenciarà l'adquisició de les capacitats clau incorporant-les a les activitats programades per desenvolupar el currículum d'aquest cicle formatiu.

Accés al cicle formatiu

 • Graduat/da en ESO o equivalent, o superant la prova d’accés comuna si tens 17 anys o els compleixes l’any que faràs la prova.
 • Més la prova d’accés específica d’educació visual i plàstica.