CFGS GRÀFICA INTERACTIVA

Títol: Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica interactiva        

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Total hores cicle: 2.000

Total hores mòduls impartits en el centre: 1.720  

Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers: 280           

 

 

Perfil professional. Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a idear i realitzar productes multimedia de qualitat tècnica, artística i comunicativa:

 • Planificant, duent a terme la producció i controlant la qualitat en cada etapa del projecte d’elaboració del producte gràfic interactiu.Planificant, duent a terme la producció i controlant la qualitat en cada etapa del projecte d’elaboració del producte gràfic interactiu.
 • Organitzant i duent a terme les fases diferents del projecte i els controls de qualitat corresponents, per garantir que el producte final garanteix els objectius comunicatius, i seguint en tot el procés les normes vigents de seguretat, salut laboral i de protecció del medi ambient.

Perfil professional. Competències professionals

 • Comunicar eficientment idees i missatges mitjançant el llenguatge multimèdia.
 • Dotar al producte gràfic interactiu dels elements persuasius, informatius i / o identificatius adequats als objectius de l'encàrrec.
 • Gestionar elements gràfics de la interfície i seleccionar els recursos més adients per solucionar aspectes de configuració i instal·lació.
 • Planificar i dur a terme, de manera autònoma, projectes de gràfica interactiva amb el nivell de qualitat exigible professionalment.
 • Realitzar peces de gràfica interactiva en totes les fases i dur a terme els controls de qualitat corresponents a l'obtenció d'un producte multimèdia de qualitat tècnica, artística i comunicativa.
 • Elaborar normes d'aplicació i generar documents que facilitin la comprensió, gestió i posterior evolució del producte gràfic interactiu.
 • Seleccionar i utilitzar els recursos més adients per solucionar els aspectes formals, funcionals i tècnics d'un problema comunicatiu concret.
 • Transmetre mitjançant els recursos del llenguatge multimèdia la informació adequada amb precisió i eficiència comunicativa.
 • Realitzar correctament els processos de producció.
 • Coordinar el treball que es derivi o generi a partir d'aquestes responsabilitats.
 • Conèixer i complir la normativa que regula l'activitat professional.

Mòduls Gràfica interactiva

Mòduls formatius Hores Crèdits ECTS Classificació
Fonaments de la representació i l’expressió visual 99 6 Teòric
Formació i orientació laboral 66 4 Teòric
Fotografia 99 5 Pràctic
Història de la imatge audiovisual i multimèdia 99 6 Teòric
Hores de lliure elecció 99 7
Interfícies gràfiques d'usuari 165 8 Pràctic
Llenguatge de programació 132 7 Teòric
Llenguatge i tecnologia audiovisual 198 11 Pràctic
Mitjans informàtics 99 6 Pràctic
Projecte integrat 99 9 Pràctic
Projectes de gràfica interactiva 400 25 Pràctic
Recursos gràfics i tipogràfics 99 5 Pràctic
Teoria de la imatge 66 5 Teòric
Total hores mòduls impartits en el centre 1.720 120 Teòric-Pràctic

Convalidació de mòduls entre cicles LOE

Mòduls superats en cicles formatius de grau superior família CGiA (LOE) Mòduls que es convaliden del cicle Gràfica interactiva (LOE)
Fonaments de la representació i l’expressió visual Fonaments de la representació i l’expressió visual
Fotografia Fotografia
Història de la imatge audiovisual i multimèdia (Cicles: Gràfica audiovisual) Història de la imatge audiovisual i multimèdia
Llenguatge i tecnologia audiovisual (Cicles: Fotografia i Gràfica audiovisual) Llenguatge i tecnologia audiovisual
Mitjans informàtics Mitjans informàtics
Recursos gràfics i tipogràfics (Cicles: Gràfica audiovisual) Recursos gràfics i tipogràfics
Teoria de la imatge Teoria de la imatge

Convalidació de mòduls havent cursat cicles de grau superior LOGSE

Mòduls superats en cicles formatius de grau superior família Disseny gràfic (LOGSE) Mòduls que es convaliden del cicle Gràfica interactiva (LOE)
Dibuix artístic (Cicle: Il·lustració) Fonaments de la representació i l’expressió visual
Disseny gràfic assistit per ordinador (Cicle: Il·lustració) Mitjans informàtics
Expressió plàstica: fotografia (Cicle: Fotografia artística) Fonaments de la representació i l’expressió visual
Fotografia (Cicle: Gràfica publicitària i Il·lustració) Fotografia
Fotografia artística (Cicle: Fotografia artística) Fotografia
Mitjans audiovisuals (Cicle: Fotografia) Llenguatge i tecnologia audiovisual
Mitjans informàtics (Cicle: Gràfica publicitària) Mitjans informàtics
Tècnica fotogràfica (Cicle: Fotografia artística) Fotografia
Teoria de la imatge publicitària (Cicle: Gràfica publicitària) Teoria de la imatge

Convalidació de FOL

El mòdul de Formació i Orientació Laboral de qualsevol títol d'Arts Plàstiques i Disseny es podrà convalidar sempre que s'hagi superat en un cicle formatiu d'Arts plàstiques i disseny d'igual o superior nivell acadèmic a què es vol cursar.

Relació de mòduls que poden ser objecte d'exempció per correspondència amb la pràctica laboral

 • Formació i orientació laboral.
 • Fotografia.
 • Llenguatge de programació.
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual.
 • Mitjans informàtics.

Capacitats clau: Competències personals i socials

Són capacitats associades a conductes individuals i enteses com a transversals per afectar diferents llocs de treball i són transferibles a noves situacions. El desenvolupament d'aquestes capacitats com a: la d'autonomia, d'iniciativa, de relació interpersonal, de responsabilitat, de resolució de problemes, de treball de forma autònoma, de treball en equip i d'organització del treball, es relacionen d'una forma causal amb l'èxit en el lloc de treball.

L'equip docent potenciarà l'adquisició de les capacitats clau incorporant-les a les activitats programades per desenvolupar el currículum d'aquest cicle formatiu.

Objectius generals del cicle formatiu

 • Identificar les necessitats comunicatives plantejades en una proposta multimèdia i valorar els recursos del llenguatge gràfic en el disseny de les interfícies i la interacció.
 • Valorar i integrar els elements informatius, identificatius i persuasius idonis amb relació als objectius comunicatius del producte multimèdia.
 • Integrar en el projecte gràfic interactiu l'execució, organització, gestió i control del procés de producció multimèdia.
 • Planificar en el projecte de producte multimèdia el desenvolupament dels aspectes gràfics, funcionals, interactius, d'usabilitat i tècnics en funció dels objectius comunicatius.
 • Desenvolupar mètode, rigor i capacitat de comunicació per a la presentació i defensa d'una idea o d’un projecte de gràfica interactiva.
 • Interpretar l'evolució de les tendències gràfiques en multimèdia i de la interfície, i valorar els condicionants simbòlics, culturals i comunicatius que contribueixen a configurar la forma idònia del missatge.
 • Conèixer les especificacions tècniques en els processos d'edició i saber gestionar-les per garantir la qualitat i competitivitat del producte interactiu en el mercat.
 • Seleccionar i produir les fonts i la documentació necessària per a gestionar la realització del projecte multimèdia.
 • Realitzar peces interactives amb el nivell de qualitat comunicacional, tècnica i artística exigible en el sector professional.
 • Adaptar-se en condicions de competitivitat als canvis tecnològics i organitzatius del sector.
 • Buscar, seleccionar i utilitzar fonts d'informació i formació contínua relacionades amb l'exercici professional.
 • Optimitzar recursos i dur a terme els controls de qualitat corresponents a les diferents fases de planificació, gestió i elaboració del projecte.
 • Comprendre i aplicar el marc legal i normatiu que regula i condiciona l'activitat professional.
 • Valorar i aplicar els principis de l'ètica professional en el desenvolupament de l'activitat professional, la seva gestió i administració.

Accés al cicle formatiu

 • Batxillerat o equivalent, o superant la prova d’accés comuna si tens 19 anys o els compleixes d’any que faràs la prova o 18 anys si disposes del títol de tècnic/a d’Arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent.
 • Més la prova d’accés d’arts aplicades i disseny.